Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

eTourist

Interreg Greece-Bulgaria

Храни

Сканирай с нашето приложение за допълнителната информация.Баркод за сканиранеМоже да свалите приложенито ни от Google Play и App Store

Хамбар Дере

с. Казак, с. Бялградец и с. Гугутка в Хасково, България
Това е най-труднодостъпната защитена територия в Община Ивайловград  площ 101 ха, обявена с цел опазване на комплекс от естествени крайречни горски формации, ксерофитни дъбови гори и местообитания на защитени и редки видове риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници. Обхваща долното течение на река Хамбар дере преди вливането й в Бяла река (землищата на селата Казак и Бял градец), чиито брегове са покрити от почти непрекъсната ивица девствени дъбови гори на възраст над 100 г. (благун, цер, космат дъб), съобщества на върба, елша, лиани и флористични видове с висок природозащитен статус. В запазените уникални водни екосистеми са установени 10 вида риби, в т.ч. 4 балкански ендемита, и 9 вида земноводни, а на сушата се срещат 11 вида влечуги, 43 вида птици, в т.ч. 19 гнездещи, и 5 вида прилепи. Особена ценност представляват видрата, шипоопашатата и шипобедрената сухоземни костенурки и прилепите малък и южен подковоноси, включени в Световния Червен списък.

Районът е от изключителна важност и за опазването на каспийската блатна костенурка – защитен вид от Червената книга на България.
 
Оценка:

Актуално

Новини и събития от двата погранични регионаОбучение по проект eTOURIST в Гърция
Обучение по проект eTOURIST в Гърция

06.07.2020 Прочети
COVID-19: КОМУНИКАЦИЯ ОТ ЕК
COVID-19: КОМУНИКАЦИЯ ОТ ЕК

10.04.2020 Прочети
Съобщение от УО на Програмата във връзка с COVID-19
Съобщение от УО на Програмата във връзка с COVID-19

Dear Members of the Interreg Community, True to our institutional responsibility, the Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes fully supports Greek efforts to slow down the spread of the virus Covid-19. From ...

03.04.2020 Прочети
Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти - eTOURIST

"Тази уебстраница е разработена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието на уебстраницата е изцяло отговорност на РСО "Марица" и по никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат."

"Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020."
Европейски СъюзПроекта е реализиран с финансовата подкрепа на ЕС