Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

eTourist

Interreg Greece-Bulgaria

Общи условия

I. Общи разпоредби
Интернет сайтът www.maritza-evros.eu  и мобилното приложение eTOURIST :: Interreg Greece-Bulgaria наричани за краткост ("Сайт") и ("Приложение") са създадени в рамките на проект: „Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian – Greek cross-border region through smart and digital tools” в превод: „Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти“, с акроним „eTOURIST“, Договор за БФП № В2.6с.07/09.10.2017, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България” 2014-2020. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020".
Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Регионално Сдружение на Общините „Марица“, с който получавате правото да използвате услугите на сайта и мобилното приложение за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта или мобилното приложение и Регионално Сдружение на Общините „Марица“. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата/мобилното приложение, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта и приложението по проект „Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian – Greek cross-border region through smart and digital tools” в превод: „Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти“, с акроним „eTOURIST“, Договор за БФП № В2.6с.07/09.10.2017, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България” 2014-2020.
Потребителите получават правото да използват услугите на сайта и приложението, наричани занапред в този документ и само "сайта" или "приложението", единствено за лични/нетърговски цели.
 
II. Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта и приложението.
"УСЛУГА/и" на сайта включват:
- достъп до предоставяните през уеб браузър или мобилно приложение информационни ресурси/данни на сайта/приложението;
"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
СДРУЖЕНИЕТО или АДМИНИСТРАТОРЪТ:  Регионално сдружение на общините „Марица“, ЕИК 126073800, със седалище и адрес на управление: област Хасково, община Хасково, гр. Хасково 6300, ул. „Цар Освободител“ № 4
 
III. Поверителност
Във връзка с използването на услугите на сайта и приложението ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за ползване, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от Общите условия.
Регионално Сдружение на Общините „Марица“ може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта/приложението на УО на Програмата за сътрудничество INTERREG Гърция-България 2014-2020, Техническия Секретариат на Програмата, Националния орган и упълномощени от него лица и/или органи и др.,  с цел отчитане на резултатите от изпълнението на проект „Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian – Greek cross-border region through smart and digital tools” в превод: „Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти“, с акроним „eTOURIST“, Договор за БФП № В2.6с.07/09.10.2017, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България” 2014-2020., изготвяне на вътрешни статистики и др. Данните за статистически цели се предоставят анонимизирани.
 
IV. Ограничаване на отговорността
РСО „Марица“ не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт/приложение. Цялата информация на сайта/приложението се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. РСО „Марица“ полага усилия да осигури безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
 
V. Промени
РСО „Марица“ запазва правото си да извършва промени в настоящите Общи условия, както и Политика на ползване по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта/приложението, заедно със съобщение за промените в Общите условия.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Актуално

Новини и събития от двата погранични регионаОбучение по проект eTOURIST в Гърция
Обучение по проект eTOURIST в Гърция

06.07.2020 Прочети
COVID-19: КОМУНИКАЦИЯ ОТ ЕК
COVID-19: КОМУНИКАЦИЯ ОТ ЕК

10.04.2020 Прочети
Съобщение от УО на Програмата във връзка с COVID-19
Съобщение от УО на Програмата във връзка с COVID-19

Dear Members of the Interreg Community, True to our institutional responsibility, the Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes fully supports Greek efforts to slow down the spread of the virus Covid-19. From ...

03.04.2020 Прочети
Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти - eTOURIST

"Тази уебстраница е разработена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието на уебстраницата е изцяло отговорност на РСО "Марица" и по никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат."

"Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020."
Европейски СъюзПроекта е реализиран с финансовата подкрепа на ЕС